Online: 360
Truy cập: 9860747
Giới thiệu 21/10/2018
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban An toàn giao thông tỉnh  (05/11/2012 | 08:47:25)
Ban An toàn giao thông (ATGT) là cơ quan chuyên môn tư vấn về ATGT thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Ban có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Vị trí và chức năng của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh

1. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh được sử dụng dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở Ban ATGT tỉnh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

3. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm chết tại chỗ từ 3 người trở lên; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

5. Quy định chế độ và phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao và theo quy định của pháp luật.

Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh gồm:

  1. Trưởng Ban – Chủ tịch UBND tỉnh

-          Chỉ đạo chung các mặt hoạt động của Ban

-          Phụ trách công tác tổ chức của Ban

-          Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về toàn bộ công tác đảm bảo trật tự ATGt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  1. Phó Ban Thường trực – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

-          Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo các mặt hoạt động của Ban

-          Báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tình hình trật tự ATGT; kiến nghị những giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong trường hợp vượt thẩm quyền của Ban.

  1. Phó Trưởng Ban – Giám đốc Sở GTVT (Phó Ban thứ nhất).

-          Giải quyết các công việc cụ thể của Ban; thay mặt Trưởng Ban và Phó Ban Thường trực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định; thay mặt Ban ký các văn bản của Ban (Báo cáo, tờ trình,...) gửi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia.

-          Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

-          Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT.

-          Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Cảng vụ và các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải thực hiện bảo đảm trật tự ATGT. Chỉ đạo công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, lái tàu, đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo chức năng quyền hạn được quy định của pháp luật.

-          Theo dõi và tham mưu về công tác  đầu tư hạ tầng đảm bảo trật tự ATGT.

-          Kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ngành, đoàn thể, các địa phương về việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

-          Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông khi có sự cố ùn tắc trên tuyến đường bộ theo quy định hiện hành (Quyết định số 4218/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh).

-          Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Ban.

-          Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được Trưởng Ban hoặc Phó Ban Thường trực giao nhiệm vụ.

  1. Phó Trưởng Ban – Giám đốc Công an tỉnh (Phó Ban thứ hai)

-          Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phối hợp các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong tỉnh. Được thay mặt Ban ký các văn bản của Ban (Báo cáo, tờ trình,...) gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

-          Chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp, phân tích số liệu về trật tự ATGT bao gồm:

+ Tổng hợp kết quả chung về công tác đảm bảo trật tự ATGT;

+ Tỉnh hình vi phạm trật tự ATGT; phân tích cụ thể các lỗi vi phạm; kết quả xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT;

+ Tình hình tai nạn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy); so sánh tăng, giảm, phân tích nguyên nhân.

-          Chỉ đạo công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông

-          Theo dõi và tham mưu về công tác xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban hoặc Phó Ban Thường trực giao nhiệm vụ.

  1. Phó Ban Chuyên trách (Phó Ban thứ ba)

-          Chỉ đạo và điều hành các hoạt động nội vụ của Văn phòng Ban.

-          Tổ chức thực hiện việc soạn thảo các chương trình, kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT.

-          Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả các mặt hoạt động của Ban và tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

-          Phụ trách công tác tài chính của Văn phòng Ban và là chủ tài khoản của Ban, Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đảm bảo kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban và kinh phí thực hiện các chương trình chung của Ban.

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban hoặc Phó Ban Thường trực giao nhiệm vụ.

  1. Các Ủy viên của Ban.

7.1.   Chánh Văn phòng Ban (Ủy viên chuyên trách).

-          Tổ chức, quản lý, lãnh đạo các hoạt động của Văn phòng Ban ATGT tỉnh theo quy định.

-          Tổng hợp, phân tích các số liệu về công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ báo cáo các cấp theo quy định và tổ chức quản lý tài liệ lưu trữ của Ban.

-          Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban trình Phó Trưởng Ban thức nhất ký ban hành và kịp thời tham mưu điều chỉnh khi cần thiết.

-          Dự thảo thông báo kết luận của Chủ tọa các cuộc họp của Ban; ký thông báo kết luận khi được ủy quyền của lãnh đạo Ban.

-          Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cho các cuộc họp của Ban và đảm bảo các công tác hậu cần khác.

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Ban Chuyên trách giao nhiệm vụ.

7.2.   Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

-          Tổng hợp, báo cáo và phối hợp cùng Thường trực Ban đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

7.3.   Chủ tịch UBND các huyện , thị xã, thành phố.

-          Trực tiếp làm Trưởng Ban ATGT của huyện, thị xã, thành phố nơi phụ trách; tổ chức và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

-          Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công tác đảm bảo trật tự ATGT theo phân cấp trên địa bàn phụ trách, trong đó bao gồm cả công tác bảo vệ hành lang giao thông, bảo vệ công trình giao thông các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ chạy trên địa bàn và hoạt đông bất hợp phá của các bến bãi và phương tiện trên địa bàn.

-          Chủ động khắc phục sự cố ách tắc giao thông trên địa bàn theo quy định hiện hành (Quyết định số 4218/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

-          Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan tổ chức giải quyết hậu quả các vụ tai nạn trên địa bàn địa phương.

7.4.   Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

-          Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông thông qua các chương trình phát thanh và truyền hình của Tỉnh và của các địa phương trong tỉnh.

7.5.   Tổng biên tập Báo Quảng Ninh.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc cơ quan Báo Quảng Ninh.

-          Thực hiện tuyên truyền trên báo chí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

7.6.   Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-          Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, kiểm soát phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; phối hợp quản lý chặt chẽ các phương tiện đưa người đi khai thác thủy, hải sản ở các địa phương.

-          Tổ chức tuyên truyền, yêu cầu cán bộ nhân viên trong ngành và ngư dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định đảm bảo ATGT>

7.7.   Giám đốc Sở Tài chính.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành Tài chính.

-          Tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động của Ban.

-          Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác ATGT của sở, ngành, các địa phương và Văn phòng Ban.

7.8.   Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc cơ qian Kho bạc Nhà nước tỉnh.

-          Tổ chức thu tiền nộp phạt của các đối tượng vi phạm luật giao thông đúng quy định, thuận tiện tại các địa bàn.

-          Tổng hợp báo cáo kịp thời, chính xác kết quả thu tiền phạt vi phạm ATGT.

7.9.   Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-          Tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa tuyên truyền ATGT.

7.10  . Lãnh đạo Sở Tư pháp.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành Tư pháp.

-          Hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; phụ trách việc giải đáp pháp luật liên quan đến trật tự ATGT.

-          Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vự ATGT.

7.11.   Lãnh đạo Sở giáo dục Đào tạo.

-          Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy pháp luật về ATGT trong nhà trường và cán bộ, nhân viên trong ngành Giáo dục.

-          Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại các khu vực trường học.

-          Chịu trách nhiệm đối với việc học sinh, sinh viên, giáo viên vi phạm pháp luật về ATGT.

7.12.   Lãnh đạo Sở Y tế.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành Y tế.

-          Chỉ đạo đảm bảo việc sơ cứu, cấp cứu kịp thời các nạn nhâ tai nạn giao thông.

-          Bố trí lực lượng phối hợp tham gia giải tỏa hiện trường các vụ tai nạn giao thông.

7.13.   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành.

-          Theo dõi và tham mưu về công tác quản lý đô thi đảm bảo trật tự ATGT.

-          Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ hành lang ATGT

7.14.   Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong cán bộ, nhân viên thuộc ngành.

-          Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7.15. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

-          Chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trong lực lượng quân đội trên địa bàn (kể cả các đơn vị không thuộc cấp quản lý nhưng đống quân trên địa bàn).

-          Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong lực lượng quân đội và các đơn vị thuộc Tỉnh đội quản lý.

-          Chỉ đạo lực lượng Kiểm soát quân sự phối hợp với các lực lượng: Công an, Thanh tra giao thông...bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

-          Tổng hợp tình hình chấp hành quy định về ATGT của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội trên địa bàn. Tổng hợp, phân tích các vụ tai nạn giao thông liên quan tới lực lượng báo cáo Ban theo quy định.

7.16  . Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành về trật tự ATGT.

7.17. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Tỉnh.

Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn các cấp, các ngành tổ chức vận động đoàn viên, người lao động và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự ATGT.

7.18. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Bố trí lực lượng xung kích phối hợp với các lực lượng Cảnh sát, Thanh tra giao thông...làm công tác đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường học và nút giao thông vào những giờ cao điểm.

7.19. Đại điện Cảng vụ Đường thủy khu vực I.

- Chỉ đạo các bộ phận đại diện tại Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý chuyên ngành theo quy định. Xử lý các vi phạm về trật tự ATGT đường thủy theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường thủy tới các chủ phương tiện, người lái, thủy thủ và các đối tượng tham gia giao tông thủy khu vực.

7.20. Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu cán bộ, công nhân viên, người lao động trong ngành chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

- Đảm bảo công tác sản xuất của các Công ty than gắn với ATGT và giữ gìn vệ sinh môi trường.

7.21. Đại diện Hội cựu chiến binh tinh, Hội nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Theo chức năng và nhiệm vụ của Hội, phối hợp thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động các Hội viên chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. 

Nhiệm vụ của Văn phòng  Ban An toàn giao thông tỉnh:

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên trách giúp việc Ban có Ủy viên chuyên trách  kiêm Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, công chức chuyên trách và công chức biệt phái từ các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông. Số công chức chuyên trách, công chức biệt phái của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh do Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh quyết định theo đề nghị của các Phó trưởng ban và Giám đốc Sở Nội vụ. Văn phòng Ban được sử dụng con dấu của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn