Online: 2505
Truy cập: 9559854
CVĐ "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Động lực phát triển  (20/09/2010 | 16:03:30)
Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

QNP – Sau hơn 3 năm triển khai, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã góp phần quan trọng để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Triển khai Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
 
Triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mỗi năm, Trung ương chỉ đạo thực hiện một chủ đề; trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời theo đúng hướng dẫn từ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập đến việc thu hoạch, liên hệ, đăng ký, rèn luyện, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Đối với tỉnh Quảng Ninh, nội dung từng chuyên đề được gắn với những nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng nhiều hoạt động, hình thức phong phú, sinh động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, Cuộc vận động đã góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong những việc làm cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ chủ trương của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền đã chú ý mục tiêu lựa chọn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, bổ sung cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như: Chăm lo đời sống nhân dân, đầu tư hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; duy trì giải quyết việc làm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;...chấn chỉnh, lập lại trật tự trong quản lý, khai thác, kinh doanh than, đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản đi đôi đảm bảo chất lượng công trình, quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị và nhiều lĩnh vực khác được Trung ương đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.
 
Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ngày càng phát triển... Nhiều địa phương, đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh, quyết tâm cải cách theo hướng nhanh, hiệu quả, thiết thực và đúng luật. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, cơ quan Nhà nước được đề cao. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương "tiết kiệm, chống lãng phí" của Bác trong chi tiêu ngân sách, công tác, hội họp, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư, sản xuất...
 
Kết quả “làm theo” ở các ngành, địa phương, cơ sở ngày càng cụ thể hơn, được thể hiện ở trách nhiệm của mỗi cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến đời sống của nhân dân chuyển biến ngày càng tốt hơn; lề lối làm việc của các cấp, các ngành được chú ý sửa đổi; tinh thần phục vụ nhân dân của công chức chuyển biến theo hướng tích cực. 
 
Làm theo Bác là mỗi người làm tốt nhất nhiệm vụ của mình
 
Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức của cán bộ, đảng viên; tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ ngày càng được củng cố, thế hệ trẻ hiểu sâu thêm về tấm gương mẫu mực của Bác, bước đầu tạo thành phong trào học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. 
  
Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những công việc hàng ngày của mỗi người đã diễn ra trên pham vi rộng với cấp độ khác nhau; ở tất cả các ngành, địa phương, lĩnh vực công tác có sự chuyển biến tích cực trong lao động sản xuất. Kết quả thu được trong các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội,...  thời gian qua của tỉnh đều có sự đóng góp của Cuộc vận động mà cấp uỷ các cấp tích cực triển khai thực hiện. 
 
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 và đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi  triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng chí Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã khẳng định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không có nghĩa là phải làm những việc quá cao siêu; thực tế, chỉ cần mỗi người, ở mỗi bổn phận khác nhau, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực làm tốt nhiệm vụ nhất nhiệm vụ của mình”.
 
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai với 4 mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong Đảng, trong xã hội; Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; Góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh, Nghị quyết Đại hội X  của Đảng.

Và thực tế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH với tốc độ cao, an ninh  quốc phòng được đảm bảo, giữ vững như thời gian qua đã khẳng định hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Cuộc vận động của tỉnh Quảng Ninh./.  

Lê Diệu Linh
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn